Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

DZIEŃ DOBRY!

Poniżej znajdziesz treść regulaminu świadczenia przeze mnie usług drogą elektroniczną, a także opis zasad korzystania ze strony internetowej www.maciejzoltowski.pl oraz bloga znajdującego się pod tym adresem

Ponieważ treści jest sporo, to stworzyłem dla Ciebie wygodną, rozwijaną listę, dzięki której łatwiej będziesz mógł odnaleźć interesującą Cię treść.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Nazywam się Maciej Żółtowski, prowadzę kancelarię radcy prawnego w Łaszewie pod adresem Łaszewo 58. 87-321 Bartniczka (nr NIP 8741767779). Należę do samorządu radców prawnych, a właściwą mi izbą jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu. Jestem wpisany na listę radców prawnych pod numerem TR-1464. 

Jako radca prawny jestem zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Treść Kodeksu odnajdziesz pod adresem https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ 

Wybierz interesujące Cię zagadnienia:

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady i  warunki korzystania ze strony internetowej www.maciejzoltowski.pl oraz bloga znajdującego się pod tym adresem, a także prawa i obowiązki Radcy Prawnego i Klientów.

Aby korzystać z Portalu oraz z usług sprzedawanych za jego pośrednictwem niezbędne są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa,

Aby korzystać z usług świadczonych przez Radcę Prawnego niezbędne są:

 1. przeglądarki plików .doc lub .docx oraz .pdf;
 2. aktywnego adres e-mail.

Podczas korzystania ze strony internetowej www.maciejzoltowski.pl nie można dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zakazane jest przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Portalu oraz umieszczanie ich w komentarzach blogowych.

§ 2. DEFINICJE

W tym dokumencie będę się posługiwał różnymi pojęciami i sformułowaniami. Abyśmy mieli pełną jasność co do tego, o czym mówię – każde z tych pojęć będzie miało następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot korzystający z usług Sprzedawcy lub kontaktujący się ze Sprzedawcą w celu skorzystania z usług Sprzedawcy.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 marca 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm., zwana dalej Ustawą).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
 4. Portal lub Witryna – portal działający pod adresem https://maciejzoltowski.pl.
 5. Radca Prawny – Maciej Żółtowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żółtowski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Łaszewie, Łaszewo 58, 87-321 Bartniczka, NIP 8741767779.
 6. Oferta – propozycje ofertowe znajdujące się pod adresem https://maciejzoltowski.pl/oferta. Propozycje ofertowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 7. Zamówienie – złożenie zapytania ofertowego dotyczącego usług Sprzedawcy.
§ 3. UMOWY ZAWIERANE Z RADCĄ PRAWNYM

Za pośrednictwem Portalu Radca Prawny może świadczyć rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną oraz umożliwia zawarcie umowy:

 1. o dostarczanie nieodpłatnych treści cyfrowych w postaci wysyłki newslettera,
 2. o świadczenie usług zgodnie z informacjami zawartymi w Ofercie.

Złożenie zamówienia, prowadzącego do zawarcia umowy, może nastąpić:

 1. dla newslettera – przez wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
 2. dla złożenia zamówienia na usługi – za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza kontaktowego albo kontaktując się z Radcą Prawnym drogą elektroniczną – pod adres zoltowskimaciej@gmail.com lub numer telefonu 726 375 287. 

Za pośrednictwem strony internetowej www.maciejzoltowski.pl możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W szczególności może ona dotyczyć:

 1. przeprowadzenia audytu;
 2. sporządzania dokumentów (pism, umów, regulaminów, procedur, wniosków etc.);
 3. porad i konsultacji
 4. stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw;
 5. innych usług wymienionych w Ofercie.
§ 4. NEWSLETTER

Każdy użytkownik Portalu może zapisać się na newsletter.

Klient może dokonać zapisu samodzielnie, przez wypełnienie formularza zapisu dostępnego w Portalu. Przesyłanie newslettera jest bezpłatne. 

Za pośrednictwem newslettera przesyłam informacje dotyczące zmian w przepisach, o nowych wpisach na blogu oraz inne wiadomości dotyczące działalności Radcy Prawnego. 

Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie na mój adres e-mail lub przez zakładkę KONTAKT znajdującą się na stronie internetowej.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Klient ma możliwość złożenia zapytania ofertowego dotyczącego świadczonych przez mnie usług za pośrednictwem zakładki Kontakt, wiadomości e-mail skierowanej na adres zoltowskimaciej@gmail.com albo kontakt@maciejzoltowski.pl . W formularzu Klient może określić budżet swojego projektu lub proponowaną przez Ciebie stawkę wynagrodzenia. Radca Prawny nie jest związany stawką zaproponowaną przez Klienta. 

Oferta stanowi jedynie propozycję stawek wynagrodzenia. Ostateczną wycenę zlecenia ustala Radca Prawny z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną. Jeśli Klient jest Konsumentem, to w ramach wyceny Radca Prawny przedstawi ofertę uwzględniającą wszelkie podatki i składki. 

Umowa zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zaakceptowania przez obie strony terminu i warunków cenowych świadczenia usług. Przesłanie zapytania ofertowego nie stanowi zawarcia umowy. 

Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta na piśmie, w formie elektronicznej lub dokumentowej albo na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku zawarcia umowy w innej formie niż na warunkach określonych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia tej umowy, zaś postanowienia Regulaminu stosuje się uzupełniająco.

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG

Usługi świadczone są drogą elektroniczną, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności stron w jednym miejscu, chyba, że strony umówią się inaczej. 

Komunikacja pomiędzy Radcą Prawnym a Klientem może nastąpić, w porozumieniu z Klientem, za pośrednictwem:

 1. poczty e-mail;
 2. innych komunikatorów elektronicznych, takich jak WhatsApp lub Meta Messenger;
 3. środków komunikacji elektronicznej służących do przesyłu obrazu i dźwięku, takich jak Zoom lub Skype;
 4. telefonicznie.

Jeśli ze względu na przedmiot zlecenia konieczna lub wymagana będzie osobista obecność Radcy Prawnego w miejscu innym niż wskazane przez Radcę Prawnego, Radca Prawny z Klientem ustali koszt dojazdu do miejsca, w którym usługa miałby być świadczona. 

Jednocześnie oświadczam, że z racji wykonywanego zawodu radcy prawnego, zobowiązany jestem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w toku świadczenia pomocy prawnej stosownie do treści art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Ponadto, stosownie do przepisów w/w ustawy, jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Informacje o aktualnej polisie ubezpieczeniowej znajdują się pod adresem http://www.torun.oirp.pl/radcy/ubezpieczenie-oc.

§ 7. PŁATNOŚCI

Płatność za usługi Radcy Prawnego będzie dokonywana na podstawie faktury VAT lub paragonu wystawionego Klientowi, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia tego dokumentu, na rachunek bankowy Radcy Prawnego. Faktura lub paragon zostaną doręczone drogą elektroniczną chyba, że Klient zażyczy sobie przesłania tych dokumentów w wersji papierowej.

Płatność za usługi:

 1. wyrażona stawką ryczałtową następuje “z góry”;
 2. wyrażona stawką godzinową następuje “z dołu”, przy czym w takim wypadku Radca Prawny uprawniony jest do zażądania zapłaty zaliczki na poczet swojego wynagrodzenia.

chyba, że ustalono inne zasady.

Prowadzenie spraw Klienta może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, takich jak opłata od pełnomocnictwa, opłaty sądowe, koszty korespondencji prowadzonej w imieniu Klienta z sądami, organami czy kontrahentami. O wysokości tych opłat Radca Prawny poinformuje Klienta, jeśli to będzie możliwe, przed ich poniesieniem. Jeśli Radca Prawny będzie zmuszony do uiszczenia ich w imieniu Klienta – rozliczenie kosztów następuje na podstawie noty księgowej albo innego właściwego dokumentu księgowego w celu uregulowania tej należności.

§ 8. REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu albo z usługami Radcy Prawnego Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@maciejzoltowski.pl lub za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://maciejzoltowski.pl/kontakt/.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Na wszelkie reklamacje Radca Prawny udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji. Informacje o rozstrzygnięciu reklamacji Radca Prawny przesyła za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, np. poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta albo organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów. 

Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://polubownie.uokik.gov.pl.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez Radcę Prawnego Klient utraci prawo upływem terminu do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Radcę Prawnego utraci prawo odstąpienia od umowy, a klient otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Do zachowania terminu na odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie oświadczenia w tym terminie.

W przypadku odstąpienia od umowy Radca Prawny zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej dokonano płatności chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 

§ 10. DANE OSOBOWE

W związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną Radca Prawny jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów. 

Radca Prawny podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegóły związane z danymi osobowymi i plikami cookies, których używa Radca Prawny, opisano w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://maciejzoltowski.pl/polityka-prywatnosci

§ 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie treści dostępne na Portalu oraz blogu oraz materiały przekazywane podczas świadczonych przez Radcę Prawnego usług mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa te należą do Radcy Prawnego, który nie przenosi ich na użytkownika Portalu w żaden sposób.

Dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez użytkownika bez zgody Radcy Prawnego, za wyjątkiem korzystania z treści które nie są utworami w rozumieniu w/w ustawy oraz korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2022 roku. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Jeśli zawarto umowę przed wprowadzeniem zmian, to do naszej umowy zastosowanie znajdą postanowienia dotychczasowe chyba, że Klient wyrazi wolę i zgodę na stosowanie nowych zasad. 

Radca Prawny zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen moich usług bez uszczerbku dla umów, które już zostały zawarte. 

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wszelkie spory związane z zawieranymi umowami będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia przez Radcę Prawnego działalności gospodarczej. Zastrzeżenie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami – w takim wypadku sądem właściwym jest sąd wyznaczony na zasadach ogólnych. 

Jeśli w treści regulaminu nie odnalazłeś informacji, której poszukiwałeś, albo jakikolwiek fragment regulaminu jest dla Ciebie niejasny – napisz do mnie przez zakładkę KONTAKT.

Współpracujmy!

Skoro zapoznanie z zasadami współpracy mamy już za sobą to… współpracujmy!