Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

DZIEŃ DOBRY!

Poniżej znajdziesz treść regulaminu świadczenia przeze mnie usług drogą elektroniczną, a także opis zasad korzystania ze strony internetowej www.maciejzoltowski.pl oraz bloga znajdującego się pod tym adresem

Ponieważ treści jest sporo, to stworzyłem dla Ciebie wygodną, rozwijaną listę, dzięki której łatwiej będziesz mógł odnaleźć interesującą Cię treść.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Nazywam się Maciej Żółtowski, prowadzę kancelarię radcy prawnego w Łaszewie pod adresem Łaszewo 58. 87-321 Bartniczka (nr NIP 8741767779). Należę do samorządu radców prawnych, a właściwą mi izbą jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu. Jestem wpisany na listę radców prawnych pod numerem TR-1464. 

Jako radca prawny jestem zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Treść Kodeksu odnajdziesz pod adresem https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ 

Wybierz interesujące Cię zagadnienia:

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady i  warunki korzystania ze strony internetowej www.maciejzoltowski.pl oraz bloga znajdującego się pod tym adresem, a także prawa i obowiązki Radcy Prawnego i Klientów.

Jeśli chcesz korzystać z Portalu oraz z usług sprzedawanych za jego pośrednictwem niezbędne są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa,

Aby korzystać z usług świadczonych przez Radcę Prawnego będziesz potrzebować:

  1. przeglądarki plików .doc lub .docx oraz .pdf;
  2. aktywnego adres e-mail.

Podczas korzystania ze strony internetowej www.maciejzoltowski.pl nie możesz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zakazane jest przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Portalu oraz umieszczanie ich w komentarzach blogowych.

§ 2. DEFINICJE

W tym dokumencie będę się posługiwał różnymi pojęciami i sformułowaniami. Abyśmy mieli pełną jasność co do tego, o czym mówię – każde z tych pojęć będzie miało następujące znaczenie:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot korzystający z usług Sprzedawcy lub kontaktujący się ze Sprzedawcą w celu skorzystania z usług Sprzedawcy.
  2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 marca 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
  4. Portal lub Witryna – portal działający pod adresem https://maciejzoltowski.pl,
  5. Radca Prawny – Maciej Żółtowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żółtowski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Łaszewie, Łaszewo 58, 87-321 Bartniczka, NIP 8741767779.
  6. Oferta – propozycje ofertowe znajdujące się pod adresem https://maciejzoltowski.pl/oferta. Propozycje ofertowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  7. Zamówienie – złożenie zapytania ofertowego dotyczącego usług Sprzedawcy.
§ 3. UMOWY ZAWIERANE Z RADCĄ PRAWNYM

Za pośrednictwem Portalu mogę świadczyć na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną oraz umożliwiam zawarcie między nami umowy:

  1. o dostarczanie nieodpłatnych treści cyfrowych w postaci wysyłki newslettera,
  2. o świadczenie usług zgodnie z informacjami zawartymi w Ofercie.

Złożenie zamówienia, prowadzącego do zawarcia między nami umowy, może nastąpić:

  1. dla newslettera – przez wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
  2. dla złożenia zamówienia na usługi – za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza kontaktowego albo kontaktując się ze mną drogą elektroniczną – pod adres zoltowskimaciej@gmail.com. 

Za pośrednictwem strony internetowej www.maciejzoltowski.pl możesz ze mną zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W szczególności może ona dotyczyć:

  1. przeprowadzenia audytu;
  2. sporządzania dokumentów (pism, umów, regulaminów, procedur, wniosków etc.);
  3. porad i konsultacji
  4. stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw;
  5. innych usług wymienionych w Ofercie.
§ 4. NEWSLETTER

Każdy użytkownik Portalu może zapisać się na newsletter.

Zapisu możesz dokonać samodzielnie, przez wypełnienie formularza zapisu dostępnego w Portalu. Przesyłanie newslettera jest bezpłatne. 

Za pośrednictwem newslettera przesyłam informacje dotyczące zmian w przepisach, o nowych wpisach na blogu oraz inne wiadomości dotyczące mojej działalności. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie na mój adres e-mail lub przez zakładkę KONTAKT znajdującą się na mojej stronie internetowej.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W formularzu kontaktowym, znajdującym się w zakładce OFERTA masz możliwość złożenia zapytania ofertowego dotyczącego świadczonych przeze mnie usług. W formularzu możesz określić budżet swojego projektu lub proponowaną przez Ciebie stawkę wynagrodzenia. Radca Prawny nie jest jednak związany stawką zaproponowaną przez Klienta. 

Oferta stanowi jedynie propozycję stawek mojego wynagrodzenia. Ostateczną wycenę zlecenia ustalimy między sobą drogą e-mailową lub telefoniczną. Jeśli jesteś konsumentem, to w ramach wyceny przedstawię Ci ofertę uwzględniającą wszelkie podatki i składki. 

Umowa zostanie przez nas zawarta z chwilą potwierdzenia przeze mnie przyjęcia zamówienia i zaakceptowania przez obie strony terminu i warunków cenowych świadczenia usług. Przesłanie przez Ciebie zapytania ofertowego nie stanowi zawarcia umowy. 

Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta na piśmie, w formie elektronicznej lub dokumentowej albo na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku zawarcia umowy w innej formie niż na warunkach określonych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia tej umowy, zaś postanowienia Regulaminu stosuje się uzupełniająco.

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG

Usługi świadczone są drogą elektroniczną, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności stron w jednym miejscu, chyba, że strony umówią się inaczej. 

Będziemy się komunikować przy pomocy:

  1. poczty e-mail;
  2. innych komunikatorów elektronicznych, takich jak WhatsApp lub Meta Messenger;
  3. środków komunikacji elektronicznej służących do przesyłu obrazu i dźwięku, takich jak Zoom lub Skype;
  4. telefonicznie.

Jeśli moja osobista obecność będzie wymagana lub konieczna ze względu na przedmiot zlecenia, wspólnie ustalimy koszt mojego dojazdu do miejsca, w którym usługa miałby być świadczona. 

Jednocześnie oświadczam, że z racji wykonywanego zawodu radcy prawnego, zobowiązany jestem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w toku świadczenia pomocy prawnej stosownie do treści art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Ponadto, stosownie do przepisów w/w ustawy, jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Informacje o aktualnej polisie ubezpieczeniowej znajdują się pod adresem http://www.torun.oirp.pl/radcy/ubezpieczenie-oc.

§ 7. PŁATNOŚCI

Płatność za moje usługi będzie dokonywana na podstawie faktury VAT lub paragonu wystawionego Klientowi, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia tego dokumentu, na mój rachunek bankowy. Faktura lub paragon zostaną doręczone drogą elektroniczną chyba, że zażyczysz sobie przesłania tych dokumentów w wersji papierowej.

Płatność za usługi:

  1. wyrażona stawką ryczałtową następuje “z góry”;
  2. wyrażona stawką godzinową następuje “z dołu”, przy czym w takim wypadku uprawniony jestem do zażądania zapłaty zaliczki na poczet swojego wynagrodzenia.

chyba, że wspólnie ustalimy inne zasady.

Prowadzenie Twoich spraw może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, takich jak opłata od pełnomocnictwa, opłaty sądowe, koszty korespondencji prowadzonej w Twoim imieniu z sądami, organami czy kontrahentami. O wysokości tych opłat poinformuję Cię, jeśli to będzie możliwe, przed ich poniesieniem. Jeśli będę musiał uiścić je w Twoim imieniu – wystawię Ci notę księgową albo inny właściwy dokument księgowy w celu uregulowania tej należności.

§ 8. REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu albo z moimi usługami możesz zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@maciejzoltowski.pl lub za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://maciejzoltowski.pl/kontakt/.

W reklamacji podaj proszę swoje imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Na wszelkie reklamacje udzielam odpowiedzi w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu poinformuję Cię wiadomością e-mail.  

Jeśli jesteś Konsumentem, to masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Możesz na przykład zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego albo skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta albo organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów. 

Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://polubownie.uokik.gov.pl.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeśli jesteś Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że przed rozpoczęciem świadczenia usługi poinformuję Cię, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i wykonam w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.

Aby odstąpić od umowy musisz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Do zachowania terminu na odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie oświadczenia w tym terminie.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia złożenia przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonam w takiej samej formie, w jakiej Ty dokonałeś płatności chyba, że wyrazisz zgodę na inny sposób zwrotu. Nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z zmianą sposobu zwrotu dokonanej przez Ciebie płatności.

§ 10. DANE OSOBOWE

W związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną jestem administratorem Twoich danych osobowych. 

Podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegóły związane z danymi osobowymi i plikami cookies, których używam, opisalem w polityce prywatności dostępnej pod adresem 

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Radca Prawny.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Radca Prawny podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://maciejzoltowski.pl/polityka-prywatnosci
§ 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie treści dostępne na Portalu oraz blogu oraz materiały przekazywane podczas świadczonych przeze mnie usług mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa te należą do mnie i nie przenoszę ich na Ciebie w żaden sposób.

Dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez mojej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści które nie są utworami w rozumieniu w/w ustawy oraz korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego, może stanowić naruszenie moich praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2022 roku. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Jeśli zawarłeś ze mną umowę przed wprowadzeniem zmian, to do naszej umowy zastosowanie znajdą postanowienia dotychczasowe chyba, że wyrazisz wolę i zgodę na stosowanie nowych zasad. 

Zastrzegam też sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen moich usług bez uszczerbku dla umów, które już zostały zawarte. 

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wszelkie spory związane z zawieranymi przez nas umowami będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. Zastrzeżenie nie dotyczy Cię, jeśli jesteś Konsumentem – w takim wypadku sądem właściwym jest sąd wyznaczony na zasadach ogólnych. 

Jeśli w treści regulaminu nie odnalazłeś informacji, której poszukiwałeś, albo jakikolwiek fragment regulaminu jest dla Ciebie niejasny – napisz do mnie przez zakładkę KONTAKT.

Współpracujmy!

Skoro zapoznanie z zasadami współpracy mamy już za sobą to… współpracujmy!